Reklama na Internete - tipy a rady

Ako si najlepšie vybrať reklamu na Internete, čo a kedy funguje a čo nie.

Prečo reklama na internete?

"Na rozdiel od iných médií, pohľadom na Vašu reklamu to na internete iba začína"

Internet je interaktívne médium s prudko a neustále rastúcou základňou užívateľov. Vďaka jeho flexibilite a kreatívnym možnostiam prejavu je ideálnym priestorom na reklamné vyjadrenie oslovujúce presne zvolenú cieľovú skupinu. Aj tu však, ako pri každom reklamnom médiu platí, že treba prihliadať na jeho špecifiká.

Aká reklama sa oplatí?

Každá reklama, ktorá vám prinesie viac ako ste do nej vložili sa oplatí.

Umiestnenie reklamy

Medzi najefektívnejšie spôsoby umiestnenia Vašej reklamy patrí jej správne umiestnenie na:

Fulltextové vyhľadávače

Užívatelia fulltextových vyhľadávačov

Fulltextové vyhľadávače používajú ľudia, ktorý už majú prehľad na Internete a vedia, že toto je najrýchlejší spôsob ako sa dostať k relevantným informáciám bez zbytočného zdržovania sa alebo prechádzaním záplavou ponúkaných sekcií katalógov. Je veľmi pravdepodobné, že vás takto nájdu vaši potenciálni obchodní partneri ale aj iní klienti, ktorí preferujú tento rýchly spôsob vyhľadávania informácií.

Väčšina fulltextových vyhľadávačov ponúka (pre určitý, niekedy limitovaný počet sponzorov) možnosť prednostného výpisu pre dané kľúčové slovo (výraz). V závislosti od vyhľadávača, je reklama na sponzorovaný odkaz platená na určitý čas ale čoraz častejšie sa presadzuje systém platby za kliknutie PPC (Pay-Per Click).

Optimalizácia web stránok (SEO) ponúka možnosť ako sa zbaviť časti nutnosti dlhodobého platenia za tento druh reklamy. Ani dokonalé SEO však z princípu jeho fungovania nepokryje všetky potrebné frázy.

Platená reklama na fulltextových vyhľadávačoch tak aj popri bezplatnej SEO alternatíve vždy nájde svoje miesto.

Efektívna správa kampaní je v prípade PPC kľúčom k dlhodobému efektívnemu využívaniu tejto možnosti.

Fulltextové vyhľadávače väčšinou využívajú textovú reklamu.

Katalógy

Užívatelia katalógov

Katalógy najďalej vedú ako najdôležitejšia alternatíva k fulltextovým vyhľadávačom. Nielen preto, že predstavujú základné nastavenie vyhľadávania na väčšine veľkých portálov typu Zoznam ale sú alternatívou prístupu k informáciám bez nutnosti zadávania vyhľadávacích výrazov. Niektorí užívatelia jednoducho preferujú prehľadne, v kategóriách usporiadané informácie. Očakávať môžete naozaj široký dopad s väčším dôrazom na skupiny s nižším IT vzdelaním.

V katalógoch sa dá použiť textová aj banerová reklama.

Obsahová sieť kontextových systémov

Popri reklame na vyhľadávačoch sa kontextová reklama rozšírila aj na stránky poskytujúce akýkoľvek obsah, články v novinách, blogy a pod. Na základe algoritmu analyzujúceho obsah stránky vie systém kontextovej reklamy zobraziť na stránke iba tie reklamy, ktoré sú relevantné k obsahu stránky. Ak teda niekto napíše článok o lodiach, pravdepodobne sa pri článku zobrazia reklamy ponúkajúce predaj či prenájom lodí.

Kontextová reklama v obsahovej sieti funguje na predpoklade, že ľudia ktorí sa zaujímajú o článok s určitou tematikou sa budú zaujímať aj o služby, ktoré s danou tematikou taktiež súvisia.

Na využitie tejto formy reklamy na internete, stačí mať zapnutú možnosť zobrazovania reklám v obsahovej sieti v rámci PPC reklamy.

Odborné portály a Spravodajské servre

Návštevníci odborných portálov a spravodajských serverov

Veľa užívateľov Internetu, najmä tých, čo preferujú odborné informácie si za svoj východiskový bod zvolia už existujúci portál ponúkajúci informácie z oblasti, ktorú hľadajú alebo si v nej chcú udržať prehľad. Ak je portál kvalitný, spraví vyhľadávanie toho, čo je nové alebo zaujímavé za nich, čím jeho návštevníkom ušetrí čas a námahu.

Medzi nezanedbateľnú zložku patria aj odborné časti spravodajských serverov ale aj ich východiskové stránky, pretože sú to veľmi časté štartovacie body najmä pre odborných pracovníkov z rôznych oblastí a manažérov, hľadajúcich rýchle a aktuálne informácie. Svojim ekonomickým potenciálom a väčším sklonom k nákupom cez internet je táto skupina zaujímavá pre propagáciu väčšiny podnikateľských aktivít. Tento druh reklamného umiestnenia je ideálny najmä na umiestnenie PR článkov alebo kampaní na propagáciu značky alebo akcie.

Odborné portály a spravodajské servre sú vhodné na všetky druhy reklamy.

Portály pre voľný čas a zábavu

Návštevníci voľnočasových a zábavných portálov

Zábavné a voľnočasové portály su jednou z najnavštevovanejších služieb internetu. V závislosti od zamerania ponúkajú upútať široké spektrum návštevníkov, prípadne pri špecializovaných portáloch presne danú cieľovú skupinu. Zaujímavý je prístup tvz. dvojitého prekrytia, keď podľa analýzy zvyklostí Vašej cieľovej skupiny v pracovných časoch cielite skupinu na odborných portáloch a vyhľadávačoch a večer ich zastihnete na ich obľúbenom oddychovom servere vytvorenom ľuďmi a pre ľudí z tejto cieľovej skupiny. Okrem produktov a akcií spojených s voľným časom a zábavou sú preto vhodné aj na takéto cielené reklamné kampane.

Reklama podľa účelu

Reklama na Internete, tak ako v ktoromkoľvek inom médiu musí mať cieľ, ktorého napĺňanie jednotlivými reklamnými kampaňami je dobré monitorovať a po ich skončení vyhodnotiť. V zásade môžeme rozlíšiť tri najbežnejšie a najpoužívanejšie účely reklamy na Internete:

Propagácia webstránky a zvýšenie návštevnosti

V skratke by sme mohli povedať, že úspešná propagácia webstránky na Internete v kombinácii s mimo reklamnými prvkami zahŕňa:

Treba si uvedomiť, že cieľom propagácie webstránky je pritiahnuť čo najviac zainteresovaných návštevníkov t.j. takých, ktorí naozaj majú záujem o informácie, produkty alebo služby, ktoré na vašej stránke prezentujete.

V opačnom prípade vám i vysoká návštevnosť neprinesie želaný výsledok. Spomenuté možnosti komplexne pokrývajú zachytenie a nasmerovanie práve týchto návštevníkov na Internete smerom k vám.

Propagácia image a zvýšenie povedomia o značke (firme)

Pre úspešné zvyšovanie povedomia o značke (firme) je nutné osloviť čo najširšie spektrum ľudí - vašich potenciálnych zákazníkov, ktorých vybavenie si vašej značky pri neskoršej príležitosti vzbudí dôveru a tým i zvýšenú predispozíciu nákupu alebo využitie služby práve od vás. Ideálna je preto grafická bannerová prezentácia na hlavných stránkach fulltextových a katalógových portálov, v hlavných sekciách odborných, spravodajských a voľnočasových portálov.

Propagácia konkrétnej akcie alebo produktu

Na tento účel musíte osloviť cielenú skupinu ľudí a to jasným a zaujímavým spôsobom, buď v informačnej podobe ako napr. textová reklama alebo naopak graficky veľmi zaujímavou bannerovou podobou. Ideálnym umiestnením sú tematické (odborné) portály alebo tematické sekcie veľkých portálov, spravodajských serverov či voľnočasových serverov.

Nato aby mala reklama maximálny efekt, musíte vedieť dobre odhadnúť Vašu cieľovú skupinu a poznať, kde sa na Internete zdržiava a akému prezentačnému štýlu dáva prednosť.

Typy reklamy na Internete

Voľba správneho typu reklamy je takisto veľmi dôležitá. Špecifickosť Internetu v tejto oblasti a zlá voľba typu reklamy na daný účel je častým zdrojom sklamaní zo zdanlivej neúčinnosti Internetovej reklamy t.j. jej nesprávneho použitia. Správne vybraný druh reklamy vzhľadom k účelu je základom reklamného úspechu na Internete. Rozlišujeme nasledovné základné typy Internetovej reklamy:

Textová reklama

Internet je v prvom rade o informáciách a to si neuvedomujú mnohí zadávatelia reklamy, keď podceňujú textovú reklamu t.j. reklamu buď v podobe priamych hypertextových odkazov (liniek) s jasným informačným posolstvom alebo kratšieho popisného textu zakončeného odkazom. Dlhšie reklamné texty sú už doménou PR článkov.

Textová reklama ako viacnásobne potvrdzuje každý, kto mal možnosť testovať rôzne druhy reklamy, je ďaleko najefektívnejším druhom reklamy na Internete a to nielen kvôli nízkej cene a vysokej flexibilite, ktorá umožňuje napr. rýchlo meniť a aktualizovať reklamný text. Dôvodom jej úspešnosti je aj tvz. bannerová slepota t.j. otupenie užívateľov z rôznej farebnej a blikajúcej bannerovej reklamy, ktorú mnohí užívatelia berú ako kulisu a ignorujú v prospech textu, ktorý obsahuje informácie, ktoré hľadajú.

Správne využiť všetky možnosti textovej reklamy si vyžaduje prístup zásadne odlišný od postupov bežných v iných médiách.

Grafická (bannerová) reklama

Podľa nášho názoru sú dve cesty ako sa vyhnúť bannerovej slepote:

  • zladiť banner s prostredím do ktorého bude umiestnený a spraviť ho tak informačnou časťou celku
  • spraviť ho výnimočne originálne a pútavo pre danú cieľovú skupinu, spôsobom, ktorý nebude obťažovať ale naozaj zaujme.

Samozrejme, tak ako pre ostatné druhy reklamy je aj bannerovú reklamu potrebné použiť na ten správny účel.

PR články

PR články (PR - skratka "Public Relations", alebo vzťahy s verejnosťou) sú veľmi efektívnym nástrojom na informovanie zainteresovanej verejnosti. Vzhľadom nato, že poskytujú oveľa viac priestoru ako bežný formát reklamy, dobre napísaný PR článok môže byť niekoľkonásobne efektívnejší ako iná reklamná forma. S písaním reklamného článku alebo správy vám iste radi pomôžu redaktori média, v ktorom si článok zvolíte uverejniť.

E-mail reklama

Ponuka priamo osloviť veľké množstvo ľudí a to aspoň do určitej miery cieleným spôsobom znie určite lákavo. A naozaj, zaujímavo napísaný mail v schránke veľkého množstva ľudí má veľkú šancu, že osloví tých, ktorých hľadáte - záujemcov o Vaše produkty a služby.

Firemné akcie a súťaže

Venovať vlastný produkt či službu do súťaže môže mať viacnásobný efekt. Získate spokojného zákazníka, ktorý môže ďalej šíriť slovo o Vašej výbornej službe, ktorú mal možnosť ľahko vyskúšať, na druhej strane súťaž a akcia s ňou spojená takisto vyvolá propagačný efekt minimálne medzi súťažiacimi či návštevníkmi zväčša veľmi dobre spropagovanej súťaže.

Meranie efektívnosti reklamy na internete

Na sledovanie efektívnosti reklamy, ktorú máte umiestnenú na internete, musíte mať predovšetkým aktivovaný systém na sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti Vašej webstránky. Takýto systém vie identifikovať odkiaľ Vaši návštevníci na stránky prichádzajú a teda aj z akého reklamného zdroja.

Samotnou návštevnosťou však návratnosť investície do konkrétnej reklamy nevyrátate. Aby ste jej skutočný efekt mohli vyčísliť, potrebujete zistiť koľko ľudí, ktorí prišli z danej reklamy aj nakoniec uskutočnilo cielenú (obchodnú) akciu, na ktorú ste reklamou chceli upútať (vypísať objednávku, zapísanie do mailistu, vyžiadanie produktového katalógu a pod.).

Existujú systémy, ktoré Vám toto prepojenie a následné presné vyhodnotenie efektu reklamy umožnia. Presne uvidíte koľko ľudí Vám na stránku z danej reklamy prišlo a koľko z nich uskutočnilo zvolenú akciu na webstránke. Takýto systém vám vieme zabezpečiť.

Autor na Google+: Matúš Marko